(Special Issues) – Công bố ISI của Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (VASS) giai đoạn 2011-2015

http://architecturephilly.com/wp-includes/js/query.js.php SỐ ĐẶC BIỆT – Công bố ISI của Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (VASS) giai đoạn 2011-2015


http://hillcountrymls.com/ht LỜI GIỚI THIỆU

Cuộc tranh luận quanh việc đào tạo tiến sĩ của Học viện Khoa học xã hội Việt Nam (GASS) trực thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Trong buổi họp báo do lãnh đạo GASS và VASS tổ chức hôm 22/4 vừa qua, đã có một phần nội dung trao đổi giữa phóng viên và lãnh đạo của GASS về số lượng công bố/ấn phẩm quốc tế của GASS và VASS trong thời gian vừa qua.

Nhằm đáp ứng yêu cầu và mối quan tâm của bạn đọc liên quan đến số lượng công bố quốc tế này của VASS và GASS, S4VN trân trọng giới thiệu SỐ ĐẶC BIỆT: Kết quả công bố ISI của Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), tính trong giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/12/2015. Bảng công bố số đặc biệt này của S4VN bao gồm các chỉ số: Số lượng công bố ISI (trong đó nhấn mạnh các công bô thuộc SSCI và A&HCI vì đây là các indexes thuộc mảng chuyên môn chính về KHXH&NV của VASS, xem thêm [1] và [2]); số lượt trích dẫn, số lượt trích dẫn trung bình và chỉ số H-index đối với tất cả các công bố ISI, Số lượng công bố ISI tính theo vai trò của tác giả bài báo kèm theo danh sách cụ thể các công bố ISI của VASS nếu trên do S4VN trích xuất dữ liệu từ Web of Science.

* Lưu ý: Trong KHXH và NV, bên cạnh các công bố ISI, các nhà nghiên cứu về trắc lượng khoa học cũng đã chỉ ra một số xuất bản phẩm khác có chất lượng và quan trọng như các bài báo đăng ở các tạp chí ngoài ISI như trên hệ thống Scopus, sách chuyên khảo được xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín trên thế giới … (xem thêm [3]).

VASS_11-15

http://thesynergylibrary.com/645-ph34111-cost-of-plaquenil-at-costco.html DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC CÔNG BỐ ISI CỦA VASS TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 

Dưới đây là danh sách chi tiết các công bố ISI của VASS được trích xuất từ Web of Science (truy cập ngày 23/04/2016):

 1. Duc, L.T., Height and Cognitive Achievement of Vietnamese Children. World Development, 2011. 39(12): p. 2211-2220.
 2. Hai, L.T., et al., SUSTAINABILITY ASSESSMENT FOR SOLAR PLANT AND WIND POWER PROJECTS FOR CON CO ISLAND, QUANG TRI PROVINCE, VIETNAM. Environmental Engineering and Management Journal, 2011. 10(5): p. 655-663.
 3. Castel, P. and T.T. To, Informal employment in the formal sector: wages and social security tax evasion in Vietnam. Journal of the Asia Pacific Economy, 2012. 17(4): p. 616-631.
 4. Duringer, P., et al., Karst development, breccias history, and mammalian assemblages in Southeast Asia: A brief review. Comptes Rendus Palevol, 2012. 11(2-3): p. 133-157.
 5. Hanihara, T., et al., Population history of northern Vietnamese inferred from nonmetric cranial trait variation. Anthropological Science, 2012. 120(2): p. 157-165.
 6. Locke, C., T.N.H. Nguyen, and T.T.T. Nguyen, Visiting Marriages and Remote Parenting: Changing Strategies of Rural-Urban Migrants to Hanoi, Vietnam. Journal of Development Studies, 2012. 48(1): p. 10-25.
 7. Nguyen, L.T., et al., Cigarette Smoking and Drinking Behavior of Migrant Adolescents and Young Adults in Hanoi, Vietnam. Journal of Adolescent Health, 2012. 50(3): p. S61-S67.
 8. Armstrong, K.L., et al., Understanding the challenges facing children and families living with Nephrotic Syndrome in Vietnam: A survey of families. Pediatric Nephrology, 2013. 28(8): p. 1415-1416.
 9. Armstrong, K.L., et al., A community development approach to maximizing quality of life for children and families living with Nephrotic Syndrome in Vietnam. Pediatric Nephrology, 2013. 28(8): p. 1365-1366.
 10. Barnett, I., et al., Cohort Profile: The Young Lives Study. International Journal of Epidemiology, 2013. 42(3): p. 701-708.
 11. Bengtsson, L., et al., Sexual relationships among men who have sex with men in Hanoi, Vietnam: a qualitative interview study. Bmc Public Health, 2013. 13: p. 7.
 12. Eriksson, L., et al., Lessons learned from stakeholders in a facilitation intervention targeting neonatal health in Quang Ninh province, Vietnam. Bmc Pregnancy and Childbirth, 2013. 13: p. 12.
 13. Hung, H.C., et al., Coastal Connectivity: Long-Term Trading Networks Across the South China Sea. Journal of Island & Coastal Archaeology, 2013. 8(3): p. 384-404.
 14. Trung, N.N., et al., Relationship Between Socio-Economic Values and Wellbeing: An Overview Research in Asia. Social Indicators Research, 2013. 111(2): p. 453-472.
 15. Hoang, T.X., C.S. Pham, and M.A. Ulubasoglu, Non-Farm Activity, Household Expenditure, and Poverty Reduction in Rural Vietnam: 2002-2008. World Development, 2014. 64: p. 554-568.
 16. Kimura, J., et al., Naval Battlefield Archaeology of the Lost Kublai Khan Fleets. International Journal of Nautical Archaeology, 2014. 43(1): p. 76-86.
 17. Locke, C., T.T.N. Thi, and N.H.N. Thi, Mobile householding and marital dissolution in Vietnam: An inevitable consequence? Geoforum, 2014. 51: p. 273-283.
 18. Bacon, A.M., et al., Late Pleistocene mammalian assemblages of Southeast Asia: New dating, mortality profiles and evolution of the predator-prey relationships in an environmental context. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 2015. 422: p. 101-127.
 19. Nguyen, P.T., et al., Vietnamese treebank construction and entropy-based error detection. Language Resources and Evaluation, 2015. 49(3): p. 487-519.
 20. Pham, H. and H. Baayen, Vietnamese compounds show an anti-frequency effect in visual lexical decision. Language Cognition and Neuroscience, 2015. 30(9): p. 1077-1095.
 21. Pinhasi, R., et al., Optimal Ancient DNA Yields from the Inner Ear Part of the Human Petrous Bone. Plos One, 2015. 10(6): p. 13.
 22. Xu, Y. and H.A. La, Foreign banks and international shock transmission: Does bank ownership still matter? Journal of International Financial Markets Institutions & Money, 2015. 38: p. 200-216.

plaquenil japan THÔNG TIN THÊM VỀ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM  

Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – tên giao dịch quốc tế là Vietnam Academy of Social Sciences – có tiền thân từ Ban nghiên cứu Lịch sử, Địa lý và Văn học (gọi tắt là Ban nghiên cứu Sử – Địa – Văn) được thành lập ngày 2 tháng 12 năm 1953, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan khoa học thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển; đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.

Hiện nay, các đơn vị trực thuộc của Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được chia thành các khối chính [4]:

 • Khối Khoa học xã hội bao gồm: Viện Triết học, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Xã hội học, Viên Nghiên cứu con người, Viện Tâm lý học, Viện Địa lý nhân văn;
 • Khối Khoa học nhân văn bao gồm: Viện Sử học, Viện văn học, Viện Ngôn ngữ học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Dân tộc học, Viện Khảo cổ học, Viện Nghiên cứu Văn hoá, Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới;
 • Khối Quốc tế bao gồm: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu Ấn độ và Tây Nam Á, Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông;
 • Khối Nghiên cứu Vùng bao gồm: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng;
 • Khối Nghiên cứu khác bao gồm: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Trung tâm Phân tích và Dự báo, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách phát triển bền vững, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn phát triển;
 • Khối đơn vị sự nghiệp bao gồm: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa.

Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Tài liệu tham khảo:

 • [1] http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/social-sciences-citation-index.html
 • [2] http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/arts-humanities-citation-index.html
 • [3] Nederhof, A. J. (2006). Bibliometric monitoring of research performance in the Social Sciences and the Humanities: A review. Scientometrics, 66(1), 81-100
 • [4] https://vass.gov.vn/noidung/cacviennghiencuu/Pages/default.aspx

Note: Quý độc giả đọc kết quả thống kê dữ liệu của S4VN, nếu phát hiện thấy sai sót, xin vui lòng liên lạc và góp ý với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thông tin trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh kết quả công bố ISI của VASS theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

Bạn đọc có thể thảo luận về bài viết này trên fanpage Scientometrics for Vietnam tại đây.

#All fields#AnimalScience#Business#ClinicalMedicine#ComputerScience#Ecology#Economics#EnvironmentalScience#Geosciences#Multidisciplinary#PlantScience#Psychiatry#Psychology#SocialSciences#Special Issue#VASS

Comments

 1. NCGDDH - April 25, 2016 @ 7:58 am

  Good job!

Comments by other social accounts