meilleur site de rencontre pour trentenaire April 27, 2016 by Danh-Nhan Tran

(VIETNAM vs. ASEAN) – Phần 35 & 36: Phân ngành Vi sinh học

cliquez pour info buy generic Pregabalin SO SÁNH KẾT QUẢ CÔNG BỐ ISI CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2010-2015 – Phần 35 & 36: Phân ngành Vi sinh học


Tiếp theo các phần trước, chúng tôi tiếp tục công bố Phần 35 và 36 với các chỉ số về kết quả công bố ISI thuộc phân ngành VI SINH HỌC (MICROBIOLOGY) của Việt Nam so với các nước ASEAN trong giai đoạn 2010-2015, trong đó bao gồm các thông tin sau:

1. Vị trí xếp hạng thế giới qua từng năm theo số lượng công bố ISI thuộc phân ngành Vi sinh học của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
2. Số lượng các bài báo ISI được công bố qua từng năm thuộc phân ngành Vi sinh học của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
3. Tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng công bố ISI thuộc phân ngành Vi sinh học của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015).
4. Số lượt trích dẫn của công bố ISI thuộc phân ngành Vi sinh học qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
5. Mức độ chênh lệch tương đối về trích dẫn đối với các công bố ISI thuộc phân ngành Vi sinh học qua từng năm của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015);
6. Chỉ số H của công bố ISI thuộc phân ngành Vi sinh học qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015).

Part_35_01

Part_35_02_

Part_35_03_

Part_35_04

Part_35_05

Part_35_06

Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ lần lượt công bố các chỉ số tương tự đối với các phân ngành còn lại. Phân ngành được công bố ở phần tiếp sau (phần 37 & 38) sẽ là phân ngành SINH HỌC PHÂN TỬ & DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ (MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS).

NOTE:
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc trong mục Methodology.

buy neurontin gabapentin Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thông tin của từng quốc gia trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh kết quả công bố ISI của các quốc gia đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

#MolecularBiology#MolecularGenetics‬#VIETNAM vs. ASEAN

Comments by other social accounts